Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Ne 25°C Po 30°C Út 30°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Kronika farnosti 2021

Kronika farnosti 2021

Aktivity a program

Období pandemie ve farnosti

Na jaře 2021 uplynul rok ode dne, kdy se pandemií koronaviru změnil náš osobní i farní život. Nastala pro nás různá omezení, dezinfekce rukou, bez společného zpěvu, při kondolenci se nepodávají ruce. Tento způsob života víry byl ochuzen o to podstatné, a to je osobní účast na bohoslužbě. Nedělní mše svaté jsme slavili ve farním kostele ve Slavkově celkem čtyři, na každé byl stanoven limit 50 účastníků; dvě pro slavkovské farníky, další střídavě pro slavkovské rodiny s dětmi a farníky z Křižanovic a Rašovic, v 11.00 bohoslužba pro Němčany, Hodějice a Heršpice. Kostely na obcích měly malý povolený počet míst, proto jsme je zvali do Slavkova, kde se mohlo pro velikost kostela účastnit více věřících. Ve všední dny byly bohoslužby na obcích zvláště pro ty, kteří se v neděli do Slavkova nedostali. Opět jsme vysílali bohoslužby v neděli a v úterý online, na nedělní mši sv. se připojovalo průměrně 250 domácností. Po bohoslužbě bylo možné přijít k individuálnímu přijetí sv. přijímání do farní kaple. Individuálně probíhalo také udělování svátosti smíření a křtu. Hlavní vysílané mše sv. doprovázely varhany se sólovým zpěvem z kůru. Aby se na Velikonoce mohl každý účastnit aspoň na jedné bohoslužbě, mohl si vybrat z jedenácti bohoslužeb od Zeleného čtvrtka do velikonočního pondělí.

Po uzavření škol bylo také přerušené vyučování náboženství. Od pololetí jsme začali vyučovat distančně přes internet, některým ročníkům zasílali látku přes maily. Stejným způsobem probíhaly také porady farních rad, přípravy farního tábora, přípravy rodičů na křty a manželský kurz snoubenců před sňatkem. Od 26. dubna nebyl počet lidí v kostele stanoven, avšak omezen rozestupy na 2 metry, zpívat bylo možné. Mohli jsme se již účastnit každou neděli mše svaté v každém kostele a od neděle 20. června se vrátil obvyklý pořad bohoslužeb. Celý rok byl poznamenaný pandemií koronaviru, snížila se účast na bohoslužbách a nekonalo se mnoho aktivit, včetně duchovních obnov. Omezením kontaktů utrpěla zvláště rovina prožívání společenství ve farnosti a lidé se od sebe vzdálili. Děti v náboženství se jevily více nepozorné v důsledku distanční výuky. Některé svatby byly odkládané, jiné dokonce snoubenci zrušili. V létě a na podzim se uskutečnily odkládané křty, zpravidla již ročních dětí.

Aktivity během roku

Papež František vyhlásil Rok rodiny, nazvaný Amoris laetitia k výročí pět let od vydání této jeho exhortace o lásce v rodině. Také vyhlásil Rok sv. Josefa k 150. výročí ustanovení sv. Josefa patronem katolické církve. Tříkrálová sbírka ve Slavkově dosáhla výtěžek 95.103 Kč, koledníci nechodili, sbírka proběhla v kostele, v lékárnách a obchodech. Minuta ticha jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti s nemocí COVID-19 se konala v pondělí 22. března. Od 12:00 hodin se rozezněly kostelní zvony. Od dubna probíhaly opravy kostela na Lutrštéku a v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce, kde pokračuje druhá etapa restaurování hlavního oltáře, svatostánku a štuků kolem oltářního obrazu. V bývalém špitále proběhla izolace vlhkého zdiva a na hřbitově oprava obrubníků a křížů kněžských hrobů.

Svatodušní vigilii jsme slavili ve Slavkově v sobotu 22. května večer. V červnu se v původní studánce uvnitř kapličky pod Lutrštékem objevila po 35 letech voda. Pokračují práce na stavbě nové venkovní studánky. Svaté přijímání přijalo poprvé 11 dětí v neděli 20. června, z důvodů epidemických opatření při zvláštní mši svaté v 10.30 hodin. Doprovázela schola rodin. Primice jáhna Milana Werla, který se účastnil jako bohoslovec dva roky praxe ve Slavkově, jsme se účastnili v neděli 27. června u kostela sv. Václava v Brně-Obřanech. V neděli 18. července sloužil mše sv. a uděloval novokněžské požehnání ve Slavkově a v Hodějicích. Naše rodačka, sestra Anežka Novoměstská, byla zvolena do generální správy kongregace Školských sester sv. Františka v Římě jako rádkyně a generální sekretářka. Biskup Cikrle vyhlásil 27. června mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem na Hodonínsku. Sbírka vynesla ve Slavkově 85.683 Kč. P. Milan odjel v pondělí 28. června s mládeží pomáhat do Moravské Nové Vsi, kde uklízeli kostel a okolí.

Dovolená rodin se konala začátkem července v Šafově u Znojma s výlety do Podyjí, Znojma a Bítova. O prázdninách proběhly tři farní tábory. O 55 dětí na táboře v Rakoveckém údolí a 29 malých dětí na faře v Nížkovicích se staralo 27 vedoucích, asistentů a kuchařek z řad mládeže a rodičů. Ministranti uspořádali tábor v Nedašově Lhotě. Při příležitosti 70. výročí smrti P. Václava Drboly se v neděli 15. srpna konalo v Bučovicích otevření stálé expozice, jež je věnována tomuto knězi, který působil také ve Slavkově. Svěcení kostela a nového oltáře na Lutrštéku předsedal v neděli 22. srpna v 10.30 h o. biskup Vojtěch Cikrle. Biskup Vojtěch sdělil začátkem září, že po dosažení 75 let věku zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a poprosil o modlitbu za rozhodování papeže o novém biskupovi do Brna.

V neděli 5. září jsme si připomenuli 10. výročí zahájení KMŠ Karolínka a 25 let trvání Společenství Vrba, jejíž účastníci doprovázeli mši sv. ve schole rodin. Při pouti na Lutrštéku v neděli 19. září, v roce 160. výročí poutí a k dokončení obnovy celého areálu, požehnal novoříšský opat Marián Rudolf Kosík obnovenou studánku P. Marie pod Lutrštékem. Pohřeb brněnského pomocného biskupa Mons. Petra Esterky byl v pátek 24. září v katedrále a v rodných Dolních Bojanovicích. Příprava na biřmování pro mládež začala od října, přihlásilo se 24 mladých. Žehnání obnoveného kříže na konci aleje ze Slavkova do Křenovic vykonal děkan P. Milan Vavro v sobotu 6. listopadu. Adorační den farnosti proběhl ve středu 10. listopadu ve farním kostele. Sbírka na misie v říjnu vynesla 47.490 Kč. V listopadu jsme pozvali kluky ke službě oltáře i k ministrantským schůzkám s programem. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova byla sloužena ve čtvrtek 25. listopadu. 

Vysílání nedělní mše sv. online jsme z důvodu zhoršující se epidemické situace obnovili z farního kostela 21. listopadu. Roráty v Adventu s průvodem dětí s lampičkami byly každé úterý v 7 hodin, druhé úterý přišel svatý Mikuláš a účastnilo se 47 dětí. Vánoční bohoslužby se konaly bez omezení počtu na bohoslužbách. Nejvíce byla navštívena štědrovečerní bohoslužba pro rodiny s dětmi, avšak na půlnočních mších ve Slavkově i na vesnicích byl znatelný úbytek. Sbírky o Vánocích vynesly celkem 97.000 Kč a budou věnovány na opravy kostelů. Statistika farnosti za rok 2021 vykazuje 39 křtů, 12 sňatků, 12 prvních sv. přijímání, 35 pohřbů, vyučování náboženství se účastnilo 132 žáků.

 

Opravy kostelů

Na Lutrštéku byla provedena obnova liturgického prostoru Dílnou Všech svatých pod vedením architekta Jiřího Šťasty z Brna, oltář a ambon z kararského mramoru je ozdoben mozaikami z života Krista a Panny Marie. Interiér je doplněn sedadly pro kněze a přisluhující. Úpravy zahrnovaly také restaurování původního oltáře a soch, nové osvětlení kněžiště, změnu dispozice zákristie s novými dveřmi a zacelení trhlin v klenbách s výmalbou. Zrestaurována byla také socha Ježíše Krista Spasitele z roku 1950 a kříž z roku 1893 před kostelem. Došlo také k obnově kaple pod Lutrštékem opravou fasády v původní bílé barvě, statickým zajištěním základů a vnitřní výmalbou. Původní studánka z roku 1941 byla nahrazena novou s žulovými schody a kovaným zábradlím. Všechny opravy si vyžádaly 1.070.000 Kč. Dárci a poutníci naspořili v minulých létech ve sbírkách téměř 595.000 Kč, sbírky při svěcení kostela a pouti činily 176.000 Kč, obec Němčany se podílela příspěvkem 130.000 Kč a dluh zůstává 170.000 Kč.

V kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce probíhaly restaurátorské práce na oltáři, svatostánku a obrazovém rámu s kartuší a anděly. Práce byly provedeny uměleckou dílnou Rest ART M. Müllerová s.r.o. Na nákladech se podílelo částkou 753.000 Kč prostřednictvím Města Slavkova Ministerstvo kultury ČR a farnost podílem 50.000 Kč. Byly opraveny také okapy a izolace zdiva špitálu. Během roku 2021 se podařilo realizovat opravy kněžských hrobů a křížů na místním hřbitově.

Na závěr děkuji všem, kteří se přes všechny překážky zapojili do farního života a starali se o kostely a zajištění všeho potřebného. Poděkování patří také Městu Slavkovu za poskytnuté příspěvky na opravy církevních památek.

P. Milan Vavro, děkan

 

Program římskokatolické farnosti

Svátost smíření: každé úterý 19.00 – 20.00 a přede mší sv.

Bohoslužby: neděle 9.00 a večerní v 18.00, úterý 18.00, pátek 18.00, sobota v 7.30 (na ohlášení).

Bohoslužba pro děti a školáky: každé úterý v 18.00.

Bohoslužby online ze Slavkova: přenášené na www.farnostslavkov.cz každou neděli v 9.00 hodin.

  1. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. v 18.00 s žehnáním svící.
  2. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, v 15.00 růženec, 15.30 mše sv.
  3. 2. Svátek sv. Cyrila, liturgie se staroslověnskými zpěvy v 15.00 na Špitálce.

 

Informace: www.farnostslavkov.cz  www.facebook.com/farnostslavkov

Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna 1561 2343 89 / 0800.

Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav Pacner 737 509 507

slavkov@dieceze.cz

 

foto: Mládež pomáhá po tornádu v Moravské Nové vsi