Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Čt 25°C Pá 25°C So 23°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Nový farář a děkan P. Jiří Janoušek

Nový farář a děkan P. Jiří Janoušek

Nový farář a děkan P. Jiří Janoušek

Všechny Vás zdravím, jako váš nový farář a zároveň jako nový děkan slavkovského děkanství. Do farnosti Slavkov u Brna patří: farní kostel ve Slavkově a dále několik filiálních kostelů a to, Heršpice, Hodějice, Němčany, poutní kostel na Lutrštéku a kaple na Špitálce a Urbánek. Jako druhou farnost spravuji Nížkovice. Slavkovské děkanství je územní celek, který obsahuje 27 farností, které spravuje asi 17 kněží a jáhnů.

Do farnosti Slavkov u Brna jsem nastoupil k 1. srpnu tohoto roku. Vystřídal jsem tak dosavadního faráře a děkana P. Milana Vavra, který v naší farnosti působil 25 let. Jsem velice vděčný o. Milanovi za jeho obětavou práci pro tuto farnost. Když vidím, jak je to tady nastavené a jak vše funguje tak jen žasnu. Nejdůležitější jsou vztahy mezi lidmi, které, alespoň zatím, vnímám jako nadstandartní. Samozřejmě je důležitá i technická stránka kostelů a kaplí – zde patří o. Milanovi veliká poklona.   

A teď se již dostávám k tomu, abych se Vám trochu představil. Jmenuji se  Jiří Janoušek, narodil jsem se v roce 1978, a pocházím z Budišova. Budišov je středisková obec, nyní městys, na vysočině (cca 1200 obyvatel). Mimochodem je to asi 14 km od Třebíče, odkud pochází náš kaplan P. Stanislav Pacner. Nejprve jsem se vyučil opravářem zemědělských strojů v Třebíči. Po vyučení jsem ihned pokračoval v maturitní nástavbě v oboru: podnikání v oboru strojírenství.  Po maturitě jsem pracoval v továrně jako svářeč a zámečník. Asi po třech letech jsem odešel z továrny zase studovat. Nejprve jsem musel projít Teologickým konviktem v Litoměřicích, což byla jakási přípravka, ale povinná, na formaci v Kněžském semináři. Po roce jsem nastoupil do Olomouce, kde jsem se formoval v Kněžském semináři a zároveň studoval na Teologické fakultě Univerzity Palackého. Formace, společně se studiem, trvala dalších pět let. Po ukončení Teologické fakulty jsem obhájit titul Mgr. v oboru Teologie. V roce 2005 jsem byl vysvěcen na jáhna. Jako jáhen jsem nejprve sloužil pro Kněžský seminář a druhý rok jsem měl funkci prefekta, jakýsi představený, v Teologickém konviktu. V roce 2007 jsem byl vysvěcen v brněnské katedrále na kněze. V letech 2007 – 2009 jsem byl ustanoven v jako kaplan Hodoníně a zároveň jsem byl administrátorem v Lužicích. Dalších 8 let jsem byl farářem ve Fryšavě pod Žákovou horou a zároveň administrátorem ve Sněžném na Moravě. Tyto obce jsou na vysočině v nadmořské výšce cca 730 m nad mořem. Drsný kraj co se týká počasí, ale krásný, co se týče krajiny. Během svého pobytu na vysočině jsem vystudoval Papežskou Katolickou Univerzitu Jana Pavla II. v Lublinu. Byla to forma postgraduálního distančního studia. Zaměřil jsem se na Právo, konkrétně na právo Katolické církve neboli kanonické právo. Po ukončení tohoto studia jsem obhájil akademický titul ICLic. (Iuris Canonici Licenciatus). Nebližší ekvivalent k tomuto titulu je asi JUDr. Souběžně se studiem jsem začal pracovat také na Diecézním církevním soudě v Brně. Nejprve asi 4 roky jsem byl ve funkci auditora (z latinského audio = slyšet), což je vlastně vyšetřovatel, ten který shromažďuje důkazy, hlavně formou výslechů. Po skončení potřebného studia jsem byl ustanoven soudcem, v pozici soudce zpravodaj, na stejném soudu. Tuto funkci soudce vykonávám, již asi 7 let, souběžně se službou faráře a děkana ve Slavkově.

Již nyní se těším na naši vzájemnou spolupráci a věřím, že to bude k větší cti a slávě Boží.

Jiří Janoušek, farář a děkan

Foto: P. Milan Vavro vítá nového faráře a předává láhev portského z Portugalska

 

700. výročí kostela sv. Jakuba (11)

Objevený dopis: Proč se nový kostel stavěl po 33 letech?

Mezi archivními dopisy, psanými v němčině kurentem, jsem objevil toto zajímavé sdělení Kouniců brněnské biskupské konzistoři z roku 1787. Je zde zmínka o narušení klenby kostela sv. Jakuba a plánovaná stavba nového kostela. Dopis je významným dokumentem, odkrývá atmosféru tehdejší doby a počátky stavby kostela.

 

Vážená biskupská rado!

Uběhlo víc jak 27 let, kdy dřívější městský farní kostel ve Slavkově kvůli jeho zchátralosti, a protože už opravdu kus klenby spadl, a celý (kostel) je na spadnutí, že bez okamžitého nebezpečí pro uvnitř se nacházející shromážděný lid v něm žádná mše svatá nemohla být držena, zcela sešel, tak, že místní farní děti jsou odkázány ke konání mše svaté v kostele ve Slavkově se nacházejícího Špitálu.

Tak skutečně jeho knížecí Milost pan kníže z Kounic byl rozhodnut, už v roce 1760 přistoupit ke stavbě nového farního kostela: ta musela zůstat nakonec neprovedena, z části proto, že kvůli sedm let trvající tvrdé pruské válce pozemková vrchnost musela uložit různé extra daně a odvody, a dílem také, že město Slavkov bylo postiženo v letech 1761, 1769 a 1779 třemi nešťastnými požáry, které jeho knížecí milost donutily stavbu kostela posunout a zasáhnout o to usilovněji, a nešťastným obyvatelům Slavkova (pomoci) při trojím znovubudování jejich zpopelněných domů a budov, z části zcela darovat, z části také (dát) jako půjčku na zde požadovaný stavební materiál ve výši poloviny hodnoty v desetileté lhůtě splacení, konečně také finančními zálohami a vyúčtováními v jejich potřebách je podpořit, a tím zamezit celkovému zpustošení (opuštění) města Slavkova, obyvatelé ale, křesťané i židé, kteří se ve městě usadili, aby se před svým zánikem zachránili, se znovu začali starat o svou potravu.

Ač tíží následky těchto trojích požárů jeho Milost, a pro obyvatele města Slavkova (tíživé) byly, stejně tak výhodné byly pro Peculium (*majetek kostela vyčleněný z majetku knížete) napadeného farního kostela, a to jmenovitě, protože stavba kostela byla posunuta o celých 27 let. Protože žádný farní kostel neexistoval, z výše uvedených důvodů musel trpět odložením: tak majetek původního slavkovského farního kostela za celou tuto dobu nedoznal žádného viditelného přírůstku, že činil k poslednímu prosinci 1786 v hotovosti a aktivech celkem 9009 zlatých a 51 krejcarů.

Krom toho vlastní při slavkovském Špitálu se nacházející kostel sv. Jana Křtitele, který bude po dokončení stavby farního kostela zcela přebytečný, a který podle stávajícího Generali podléhá demolici, k poslednímu prosinci 1786 majetek ve výši 1067 zlatých a 19 krejcarů.

Protože tento kostelík postavila jeho knížecí Milost, (a také ho) dotovala, a dosud je v dobrém stavebním stavu, tak věří jeho knížecí Milost, že je oprávněna, jeho majetek po dokončení stavby farního kostela a zboření kostelíka použít k opravdu připravované stavbě slavkovského kostela, protože tento špitální kostelík je považován za začátek farního kostela, a jeho Peculium vzniklo jen a pouze z milosrdenství v Bohu odpočívajících předků jeho knížecí Milosti, především pana Dominique Andrease hraběte z Kounic, jeho zakladatele, a konečně kvůli tomu, že bez použití tohoto Peculi bude jeho knížecí Milost nucena předepsat všem, kteří jsou přifařeni k slavkovskému farnímu kostelu, všem obcím a farním dětem, které už beztak podle stávajícího Generali (musí platit), ještě  ztížit, a požadované náklady na stavbu kostela také z jejich strany hradit.

Tím, že jeho knížecí Milost už skutečně v minulém roce započala se stavbou nového slavkovského farního kostela, k tomu opatřila za mnoho tisíc zlatých stavebního materiálu a v tomto roce přijala 40 zednických tovaryšů, tato stavba bude jeho knížecí Milost na základě stavebních plánů předaných královským guberniem stát přes 50000 zlatých.

Když 9. července přišla  žádost podepsaného knížecího advokáta ke královské Gubernii (správnímu úřadu), který žádal, a čímž bylo vrchním úřadem odsouhlaseno, že ne jen Peculio slavkovského farního kostela, které, jak již bylo zmíněno, sestává z 9009 zlatých a 51 krejcarů, s výhradou 2000 zlatých k úhradě ročních potřeb kostela, množství 7000 zlatých k výstavbě kostela lze použít, a tako uvedená suma byla veleváženému pánovi sdělena, ale i, že majetek náležející špitálnímu kostelíku ve výši 1067 zlatých 19 krejcarů smí být ke stavbě farního kostela použito, protože špitální kostelík beztoho bude muset být stržen, a protože jeho knížecí Milost se zavázala, nejen stavbu slavkovského kostela s Boží pomocí v průběhu pěti let zcela dokončit, ale i špitální kostelík, dokud v něm budou probíhat  bohoslužby namísto farního kostela, udržet v dobrém stavebním stavu. (Dále se pojednává o použití peněz na stavbu nového slavkovského farního kostela z kapitálu špitálního kostela, na jehož stavbu ještě stále značné množství chybí, a ještě se má pamatovat na příjmy nejen pro místní duchovní, ale i na mešní víno, kadidlo a kostelního prádlo i k pokrytí ročních potřeb slavkovského špitálního kostela sv. Jana Křtitele).

Zde ale, o to méně bude mít starost do budoucna, protože podle stávajícího nejvyššího zákona, bylo rozkázáno všechny nepotřebné kostely a kaple zrušit, tento kostelík po dokončení stavby velkého farního kostela, i kdyby se Špitál samotný zachoval, podléhá stejně zboření.

V Brně 3. srpna 1787

Z archivních materiálů uspořádal P. Milan Vavro.

 

Foto: Světových dnů mládeže Lisabon 2023 s papežem Františkem se v Portugalsku ve dnech 25. 7. – 6. 8. účastnila také mládež ze Slavkova.

Foto s praporem.

 

Program římskokatolické farnosti

  1. 9. Pastorační rada farnosti, fara v 19.00.
  2. 9. Diecézní pouť rodin v Předkláštěří u Tišnova, 11.00 mše sv. a program pro všechny generace.
  3. 9. Uvedení P. Jiřího Janouška do služby faráře a děkana ve Slavkově a požehnání do nového školního roku, farní kostel v 9.00.
  4. 9. Výročí posvěcení kostela na Lutrštéku, mše sv. mimořádně v 11.00, uvítání o. Jiřího.
  5. 9. Setkání varhaníků, fara 19.00.
  6. 9. Zlatá sobota v Žarošicích, 18.00 mše sv.
  7. 9. Pouť společenství Likvidace Lepry, P. Jan Balík, Slavkov kostel, 14.00 mše svatá a prezentace.

Svatojakubská farní pouť – pro malý zájem zrušena.

  1. 9. Pouť na Lutrštéku, mše sv. v 7.45 a 9.00 o. Jiří Janoušek, v 10.30 hlavní celebrant ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, O.Praem., PhD., opat strahovského kláštera v Praze. Požehnání 14.30.
  2. 9. Skautská mše svatá, doprovází Schola rodin.

 

Informace: www.farnostslavkov.cz  www.facebook.com/farnostslavkov

Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna 1561 2343 89 / 0800.

Kontakty: farář P. Jiří Janoušek 737 588 867  slavkov@dieceze.cz, P. Stanislav Pacner 737 509 507.