Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Pá 19°C So 23°C Ne 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Zápis dětí do základní školy

Zápis dětí do základní školy

Zápis do základní školy

Zápis do Základní školy Komenského Slavkov u Brna,

příspěvková organizace

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny 3 první třídy,

maximální počet žáků v jedné třídě bude 25

(počet může být snížen v případě přijetí dětí se SVP)

Datum: 24. dubna 2023

Čas: 13.00 – 17.00 hodin

 • v budově ZŠ – Komenského nám. 495, Slavkov u Brna (vchod od kostela)

Povinnost přijít k zápisu

 • K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2023 (děti narozené od 9. 2016 do 31. 8. 2017)
 • Všechny děti s odkladem docházky z minulého školního roku
 • Je přípustné, aby se dostavil zákonný zástupce bez dítěte

Rodiče přinesou k zápisu

 • rodný list dítěte
 • svůj občanský průkaz
 • žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky (formuláře jsou k dispozici na stránkách školy)
 • pokud se dostaví k zápisu s dítětem někdo jiný než zákonný zástupce, přinese doklad o oprávnění zastupovat dítě – plnou moc

Žádost o odklad

K odkladu školní docházky je nutná písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Přílohou žádosti musí být:

 1. Doporučení odborného lékaře (klinického psychologa) s podrobným udáním důvodů
 2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)

Kritéria pro přijetí

 1. dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, který tvoří ulice uvedené v OZV města Slavkov u Brna, kterou se stanoví školské obvody – platnou k datu zápisu
 2. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna mimo školský obvod a současně navštěvuje ZŠ Komenského jeho sourozenec (v případě překročení stanovené kapacity bude rozhodujícím kritériem los)
 3. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna mimo školský obvod a současně navštěvuje přípravnou třídu ZŠ Komenského (v případě překročení stanovené kapacity bude rozhodujícím kritériem los)
 4. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna (v případě překročení stanovené kapacity bude rozhodujícím kritériem los)
 5. dítě s trvalým pobytem mimo Slavkov u Brna mimo a současně navštěvuje ZŠ Komenského jeho sourozenec (v případě překročení stanovené kapacity bude rozhodujícím kritériem los)
 6. ostatní (v případě překročení stanovené kapacity bude rozhodujícím kritériem los)

Losování proběhne za účasti dvou členů školské rady. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Vlastní losování provede zástupce vedení školy. O výsledku losování bude proveden zápis.

Pozn.: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Organizace zápisu

Formální část

Zákonný zástupce předloží žádost o přijetí žáka do školy (o odklad školní docházky), rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz nebo pas. Pokud není žadatel zákonným zástupcem, předloží navíc plnou moc s oprávněním dítě zastupovat. Po předložení dokladů obdrží zástupce registrační číslo.

Motivační část (nepovinná)

Pohovor pedagoga 1. stupně s dítětem za přítomnosti zákonného zástupce.

Přípravná třída

Přípravná třída bude otevřena, pokud bude k docházce přihlášeno 12 – 15 dětí.

Žádost o přijetí do přípravné třídy

K přijetí do přípravné třídy je nutná písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Přílohou žádosti musí být:

 1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)
 2. Doporučení praktického lékaře

Kritéria pro přijetí

 1. Dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna a s žádostí o odklad povinné školní docházky.
 2. Dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna, které k 31. 8. 2023 dosáhne věku 5 let.
 3. Dítě s trvalým pobytem mimo Slavkov u Brna s žádostí o odklad povinné školní docházky.

Veškeré formuláře jsou vyvěšena na stránkách školy https://zskomslavkov.edupage.org/

Ve Slavkově u Brna 24. 2. 2023

Mgr. Věra Babicová

ředitelka školy

 

Zápis do Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace,

proběhne v přízemí budovy školy v úterý 11. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte, které do 31. 8. 2023 dosáhne věku šesti let nebo které v loňském roce mělo odklad. Další pokyny k organizaci zápisu a kritéria pro přijetí jsou uvedeny na www.zsslavkov.cz